We are currently looking for below vacancies, please contact us at recruitment@vivablast.com and apply for a position that suits you./

Vivablast đang tìm kiếm các ứng viên cho những vị trí công việc như bên dưới, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: recruitment@vivablast.com và ứng tuyển vị trí bạn phù hợp.

=> Please click on the below job title to view its job description / Vui lòng nhấp vào tên vị trí công việc để xem bảng mô tả công việc.

VACANCIES:

       1. Electrician – Thợ điện

No./ Số lượng: 2

Deadline/ Ngày hết hạn: 31/01/2021

2. Mechanical & Fabrication Manager – Trưởng phòng Cơ khí & Chế tạo

No./ Số lượng: 1

Deadline/ Ngày hết hạn: 31/01/2021