We are currently looking for below vacancies, please contact us at vivablast@vivablast.com and apply for a position that suits you.

No Position QTY Description Qualification Deadline
1 DRIVER

TÀI XẾ

2

-Vận hành xe đảm bảo an toàn về người và tài sản, chấp hành nghiêm các luật liên quan đến nhiệm vụ lái xe.

– Phát hiện, báo Trưởng bộ phận sửa chữa kịp thời hoặc thay thế phụ tùng bảo đảm xe hoạt động liên tục, dài ngày

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Education – trình độ văn hóa
Có bằng lái thích hợpExperience – kinh nghiệm
03 năm, Có kinh nghiệm/ kiến thức về công việc liên quan
30/11/2017
2 SALES ENGINEER

Bán Hàng

Kỹ Thuật

1

– In cooperation with BOM, to determine the best marketing strategy to secure and improve current Vivablast turnover. Hợp tác với Ban Giám Đốc để xác định các chiến lược tiếp thị tốt nhất đảm bảo và nâng cao doanh thu.

– To build and develop a local and international network of People with key responsibilities and influence at all levels of Vivablast different markets (political, investors, contractors, etc..). Xây dựng và phát triển mạng lưới tại địa phương và quốc tế với những trách nhiệm quan trọng và ảnh hưởng ở tất cả các cấp thị trường khác nhau (chính trị, các nhà đầu tư, nhà thầu, vv ..).

– To be in charge of all projects related to ECS from building offer, finalizing contract, project preparation & management, post-project maintenance. Chịu trách nhiệm về tất cả các dự án liên quan đến ECS từ bảng báo giá, hoàn thiện hợp đồng, chuẩn bị dự án và quản lý, bảo trì sau dự án.

Education – trình độ văn hóa
University degree (management or engineering).Tốt nghiệp Đại học (QTKD hoặc kỹ thuật).Experience – kinh nghiệm At least 2 years of relevant experience in construction services or related sectors, in preference in Vietnam or Asia. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan trong các ngành dịch vụ xây dựng hoặc các ngành liên quan, ưu tiên ở Việt Nam hay châu Á.
30/11/2017