We are currently looking for below vacancies, please contact us at recruitment@vivablast.com and apply for a position that suits you./

Vivablast đang tìm kiếm các ứng viên cho những vị trí công việc như bên dưới, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: recruitment@vivablast.com và ứng tuyển vị trí bạn phù hợp.

=> Please click on the below job title to view its job description / Vui lòng nhấp vào tên vị trí công việc để xem bảng mô tả công việc.

VACANCIES:

1. Estimation Engineer – Kỹ sư dự toán

No. / Số lượng: 1

Deadline / Ngày hết hạn: 31/01/2020

2. Project Engineer – Kỹ sư dự án

No. / Số lượng: 2

Deadline / Ngày hết hạn: 31/01/2020

3. QA/QC Engineer – Kĩ sư quản lý chất lượng

No. / Số lượng: 1

Deadline / Ngày hết hạn: 31/01/2020

4. Purchasing Staff – Nhân viên mua hàng

No. / Số lượng: 1

Deadline / Ngày hết hạn: 31/01/2020

5. Mechanic – Thợ Máy

No. / Số lượng: 2

Deadline / Ngày hết hạn: 31/01/2020

6. Electrician – Thợ Điện

No. / Số lượng: 2

Deadline / Ngày hết hạn: 31/01/2020