Home > ສໍາຫຼວດດ້ວຍເຄື່ອງດໍານໍ້າອັດຕະໂນມັດ (AUV)

ສໍາຫຼວດດ້ວຍເຄື່ອງດໍານໍ້າອັດຕະໂນມັດ (AUV)

ບັນດາເຄື່ອງດໍານໍ້າອັດຕະໂນມັັດ ຫຼື ບໍ່ມີຄົນຂັບ (AUV) ໄດ້ຢັ້ງຢືນແມ່ນມີຜົນກະທົບຕັ້ງໜ້າຮອດບັນດາໂຄງການຢູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ລາຍການດໍາເນີນງານ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພະລາທິການ.

ບັນດາອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດໃນປັດຈຸບັນນີ້ສາມາດສະໜອງບັນດາວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການສໍາຫຼວດ ແລະ ສໍາຫຼວດດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນ້ອຍກ່ຽວຂ້ອງຮອດບັນດາເຮືອສໍາຫຼວດດົນນານ. ບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນນີ້ອະນຸຍາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດໃນເວລາຈິງກັບຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ – ແຕ່ບັນດາເຂດບໍ່ເຂົ້າໃກ້ໄດ້ ຫຼື ເຂົ້າໃກ້ຍາກດ້ວຍເຮືອ.

ເຄື່ອງດໍານໍ້າອັດຕະໂນມັດປະເພດເບົາ

ເຕັກໂນໂລຢີຈະເລີກ້າວໜ້າຈະແມ່ນຄູ່ແຂ່ງຂອງບັນດາຮູບການສໍາຫຼວດດ້ວຍເຮືອດົນນານ, ROV, ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ AUV ນີ້ແມ່ນມີຄວາມໂດດເດັ່ນກວ່າ, ສະໜອງຂໍ້ມູນສໍາຫຼວດ, ຄວາມລະອຽດ ແລະ ຄຸນນະພາບຖືກຕ້ອງສູງ, ປະຢັດໄດ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເວລາ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ. AUV ມີການອອກແບບແໜ້ນແກ່ນ, ພ້ອມກັບຄວາມສາມາດເຄື່ອນໄຫວຮອດ 200 ແມັດ ແລະ ໜຶ່ງໃນບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນນ້ອຍ ແລະ ເບົາທີ່ສຸດຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ, ອະນຸຍາດບັນຊາໜຶ່ງຄົນໃຊ້ແຕ່ເຮືອນ້ອຍ ຫຼື ຈາກຝັ່ງທະເລໂດຍກົງ.

ຂໍ້ມູນເຕັກນິກ:

 • ລວງຍາວ: 2,35 ແມັດ
 • ເສັ້ນຜ່າກາງ: 0,15 ແມັດ
 • ຄວາມໄວ: ຮອດ 4 ໄມ/ໂມງ 
 • ເວລາ: 4-8 ໂມງ
 • ລວງເລິກ: 200 ແມັດ

Light Class Autonomous Underwater Vehicles 2

 

ລົດໄຟຢູ່ໃຕ້ທະເລໄລຍະຍາວ

ພວກເຮົາສະໜອງບໍລິການລົດໄຟພ້ອມກັບການຮ່ວມມືຂອງຄູ່ຮ່ວມມື Ocean, ແມ່ນໜ່ວຍງານໜຶ່ງທີ່ມີປະສົບການໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາເຕັກໂນໂລຢີໄລຍະໄກ ແລະ ໄລຍະຍາວນີ້. ລົດໄຟອັດຕະໂນມັດມີປະສິດທິຜົນສູງກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຽບໃສ່ບັນດາຍຸດທະຍາການສໍາຫຼວດດ້ວຍເຮືອທະເລ, ຂໍ້ມູນມີຄຸນນະພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໜ້ອຍສຸດຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຂໍ້ມູນເຕັກນນິກ:

 • ລວງຍາວ: 1,5 ແມັດ
 • ເສັ້ນຜ່າກາງ: 0,22 ແມັດ
 • ນໍ້າໜັກ: 50 – 70 kg 
 • ຄວາມໄວ: ຮອດ 2 ໄມ/ໂມງ
 • ຂອບເຂດ: ຮອດ 13.000 ກມ  
 • ລວງເລິກ: 1000 ແມັດ

Long Duration Subsea Gliders 2

 

ບັນດາການນໍາໃຊ້:

 • ປະເມີນຜົນສະຖານທີ່
 • ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ;
 • ກວດດາຕີລາຄາຄຸນນະພາບຢູ່ໃຕ້ທະເລ;
 • ສ່ອງແສງຄືນດ່ວນ

ພວກເຮົາຈະຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໄວວາ, ລະດົມ ແລະ ປະມວນບັນດາການຮຽກຮ້ອງທີ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ບັນຊາທາງໄກຢູ່ທະເລ, ຫຼື ຕົວຈິງກັບພາລະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອທຸກໂຄງການນອກໄກຝັ່ງ.

 

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved
Index