Home > ຝັງຖົມ, ຂຸດຂົ້ນ ແລະ ເປີດຊ່ອງທາງໃຕ້ພື້ນທະເລ

ຝັງຖົມ, ຂຸດຂົ້ນ ແລະ ເປີດຊ່ອງທາງໃຕ້ພື້ນທະເລ

VIVABLAST ເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Rotech Subsea Limited (“ROTECH”) ແລະ IEV Group (“IEV”) ເພື່ອຜັນປ່ຽນເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ROTECH ໃນການຂຸດຮ່ອງ, ຂຸດຂຸມ, ຝັງ/ຖົມ, ຂຸດຂົ້ນ ແລະ ມ້ຽມມັດບັນດາເສດແຕກຂອງລະບົບທໍ່, ກ໊າບ, ບັນດາສິ່ງຂອງຢູ່ໃຕ້ພື້ນທະເລ. ລະບົບຂຸດຮ່ອງ ແລະ ຂຸດຂຸມດ້ວຍເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ROTECH ໄດ້ນໍາໃຊ້ກວ່າ 500 ໂຄງການທົ່ວໂລກນັບແຕ່ປີ 1994 ໃນຫຼາຍຂະແໜງທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັບແຕ່ນໍ້າມັນອາຍແກັສ ຮອດພະລັງງານທີ່ສ້າງຄືນໃໝ່.

ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ອີງໃສ່ຫຼັກການສ້າງເສົານໍ້າໄດ້ຄວບຄຸມກວດກາ, ຄວາມດັນຂອງເສົານໍ້ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນທະເລເນືອງນັນຄຶກຄັກຂຶ້ນ ແລະ ຂຸດຮ່ອງດ້ວຍວິທີການນີ້ຈະໄດ້ປະສິດທິຜົນ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງລະບົບທີ່ບໍ່ສໍາຜັດ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮອດການສໍາຜັດວັດຖຸ, ພິເສດແມ່ນອ້ອມຂ້າງຂອບເຂດນັ້ນມີຊັບສິນປະກອບຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃຕ້ພື້ນທະເລ.

ພວກເຮົາສະໜອງບັນດາວິທີແກ້ໄຂໃນການຂຸດຮ່ອງ, ຂຸດຂຸມທີ່ມີການຄວບຄຸມກວດກາ, ຝັງ/ຖົມ, ຂຸດຂົ້ນ ແລະ ເກັບມ້ຽນເສດແຕກຢູ່ໃຕ້ພື້ນທະເລ:

 •   ຂຸດຮ່ອງ/ຂຸດຂົ້ນລະບົບກ໊າບ ແລະ ສົ່ງອອກ
 • ຂຸດຂົ້ນສະມາຄົມເຊືອມສາຍກ໊າບ/ IRM
 • ຂຸດຮ່ອງ/ຂຸດຂົ້ນ/ຟື້ນຟູລະບົບທໍ່, ມັດທໍ່ ແລະ ກະແສໄຫຼ
 • ຖົມກ໊າບ / ລະບົບທໍ່
 • ເປີດຊ່ອງທາງຍົກຕີນຖານ 
 • ເປີດຊ່ອງທາງໃຕ້ພື້ນທະເລ / ຂົວທ່າກໍາປັ່ນ
 •  ເປີດຊ່ອງທາງຟອງຊາຍ / ເປີດຊ່ອງທາງກ໊າບ ແລະ ລະບົບທໍ່
 • ເຂົ້າໃກ້ / ເປີດຊ່ອງທາງຍົກຂຶ້ນຈາກນໍ້າ
 • ເຂົ້າໃກ້ບັນດາໂຄງປະກອບໃຕ້ພື້ນທະເລ / IRM / ເຮືອຢຸດການເຄື່ອນໄຫວ
 • ຄັດຖິ້ມຮອຍຕັດເຈາະ
 • ເຄື່ອນຍ້າຍ/ຍ້າຍທີ່ ແລະ ມ້າງຫີນ

Rotech 1 scaled

Rotech 2 3 scaled

 

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved