Home > ຊຸດບໍາລຸງສ້າງ GWO

ຊຸດບໍາລຸງສ້າງ GWO

ຕາມສະຖາບັນໄຟຟ້າລົມທົ່ວໂລກ (Global Wind Academy) ເດນມາກ, VIVABLAST ແມ່ນສູນກາງບໍາລຸງສ້າງ GWO ທໍາອິດ, ໄດ້ຕັ້ງຊື່ແມ່ນ ສະຖາບັນໄຟຟ້າລົມທົ່ວໂລກຫວຽດນາມ, ສະໜອງບັນດາຊຸດບໍາລຸງສ້າງ GWO ນັບແຕ່ປີ 2018. ສູນກາງບໍາລຸງສ້າງໄດ້ປະກອບຄົບອຸປະກອນຈະເລີນກ້າວໜ້າທີ່ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານ, ອຸປະກອນປົກປ້ອງທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ເພື່ອນໍາມາປະສົບການບໍາລຸງສ້າງໃຫ້ດີທີສຸດ. ຊຸດບໍາລຸງສ້າງນີ້ແມ່ນກະກຽມໃຫ້ທ່ານຄວາມຮູ້ທີ່ມີປະໂຫຍດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະແໜງເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ.

ຢູ່ VIVABLAST, ພວກເຮົາສະໜອງສີ່ຫຼັກສູດບໍາລຸງສ້າງຕົ້ນຕໍແຕ່ຂັ້ນຕົ້ນຮອດຂັ້ນສູງ, ລວມມີ:

  • ບໍາລູງສ້າງປອດໄພພື້ນຖານ GWO (GWO BST);
  • ບໍາລຸງສ້າງເຕັກນິດພື້ນຖານ GWO (GWO BTT); 
  • ບໍາລຸງສ້າງກູ້ຊີບຂັ້ນສູງ GWO (GWO ART);
  • ບໍາລຸງສ້າງປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນສູງ GWO (GWO EFA)

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດຫຼັດສູດບໍາລຸງສ້າງ GWO ຂອງສະຖາບັນໄຟຟ້າລົມທົ່ວໂລກ (ຫວຽດນາມ), ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄືດັ່ງນີ້:

  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ມີຄຸນຄ່າທົ່ວໂລກ;
  • ຮັບປະກັນກັບຜູ້ຮັບສະໝັກວ່າທ່ານຕອບສະໜອງທຸກການຮຽກຮ້ອງທີ່ຈໍາເປັນໃນສະພາບແວດລ້ອມ WTG.

ສະຖາບັນໄຟຟ້າລົມທົ່ວໂລກ (ຫວຽດນາມ) ພູມໃຈເປັນບ່ອນສະໜອງບໍລິການບໍາລຸງສ້າງ GWO ທໍາອິດໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນພາສາຫວຽດ ແລະ ພາສາອັງກິດ.

ບໍາລຸງສ້າງປອດໄພພື້ນຖານ GWO(GWO BST)

ຫຼັກສູດບໍາລຸງສ້າງ GWO BST ຊ່ວຍຜູ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຊ່ວຍ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລຕົວເອງ ແລະ ຄົນອື່ນຢູ່ໃນຂະແໜງດ້ວຍຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວ, ເຮົາວຽກບ່ອນສູງ, ແກ້ໄຂດ້ວຍມື, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອັກຄິໄພ, ຄວາມສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ທະເລ ແລະ ຢູ່ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນ, ມີຄວາມສາມາດອົບພະຍົບຫຼົບໄພ, ກູ້ຊີບ ແລະ ປິ່ນປົວເໝາະສົມກັຍຄົນບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ.

GWO BST scaled

ບໍາລຸງສ້າງເຕັກນິກພື້ນຖານ GWO (GWO BTT)

ຊຸດບໍາລຸງສ້າງທີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການບໍາລຸງສ້າງເຕັກນິກພື້ນຖານ GWO ສໍາລັບວຽກງານເຕັກນິກໃນຟາມໄຟຟ້າລົມ. ຊຸດຮຽນພື້ນຖານນີ້ບໍ່ຖ້າປະສົບການຢູ່ໃນບັນດາຂົງເຂດນັ້ນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອອັບເດດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນເອງ, ພິເສດແມ່ນຊຸດຮຽນນີ້ແມ່ນຈົ່ງໄວ້ສະເພາະໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າລົມ.

GWO BTT scaled

ບໍາລຸງສ້າງກູ້ຊີບຂັ້ນສູງGWO (GWO ART)

ຊຸດຮຽນ GWO ART ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຮຽນປະຕິບັດການກູ້ຊີບຄົນຖຶກບາດເຈັບຢູ່ລະດັບພື້ນຖານໃນ WTG, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງອຸປະກອນເພື່ອກູ້ຊີບມາດຕະຖານໃນຂະແໜງ, ບັນດາວິທີການກູ້ຊີບ ແລະ ເຕັກນິກໂດດເດັ່ນກວ່າທຽບກັບ GWO ເຮັດວຽກຢູ່ສູງ. ກໍລະນີຈຸດໝາຍແມ່ນບັນດາບຸກຄະລາກອນຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າລົມ, ຫຼື ບັນດາຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີໜ້າທີ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມເຮັດວຽກເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ.

GWO ART scaled

ບໍາລຸງສ້າງປິ່ນປົວຊັ້ນສູງ (GWO EFA)

ຊຸດບໍາລຸງສ້າງ EFA ຈະຊ່ວນຜູ້ຮຽນຮູ້ວິທີຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ດູແລຄົນອື່ນຢູ່ໃນຂະແໜງດ້ວຍຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ການປິ່ນປົວສູງ. ຫຼັງຈາກທີ່ສໍາເລັດຊຸດບໍາລຸງສ້າງ GWO EFA, ຜູ້ຮຽນສາມາດປະຕິບັດດ້ວຍວິທີການປິ່ນປົວປອດໄພ, ຮັບຜົນທັນທີ, ເພື່ອກູ້ຊີຍຊີວິດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼື່ອເຂດຫ່າງໄກດ້ວຍບັນດາອຸປະກອນສຸກເສີນຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ປຶກສາ ແລະ ຟັງຄວາມຄິດເຫັນສາທາລະນະສຸກທາງໄກ.

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved
Index