Home > ຊ່ວຍການຕິດຕັ້ງ

ຊ່ວຍການຕິດຕັ້ງ

VIVABLAST ແລະ ບັນດາຄູ່ຮວມມືຈະສະໜອງບໍລິການຕິດຕັ້ງຮອບດ້ານໃຫ້ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າລົມໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ, ທາງຝັ່ງ, ໃຫ້ຝັ່ງ ແລະ ນອກໄກຝັ່ງຄືກັບຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບ OEM. ນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ມອບຮັບ; ຮັບປະກັນປະຕິບັດຕາມສັນຍາໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາລະບົບຮັບປະກັນເພົາປິ່ນໃຫ້ຜູ້ຜະລິດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.

ພ້ອມກັບທິມງານນັກວິສະວະກອນທີ່ມີສີມືສູງ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງຄົບຖ້ວນ, ພວກເຮົາສັນຍາຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງສໍາເລັດ ແລະ ປອດໄພ.

ລາຍຊື່ບັນດາບໍລິການຕິດຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ

 • ຕິດຕັ້ງກົນຈັກ;
 • ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ
 • ຂົນຮື້ ແລະ ມ້າງອາໄຫຼ່;
 • ລຽນແຖວດ້ວຍເຄື່ອງຍົກ; 
 • ເຄື່ອງຍົກຊ່ວຍ;
 • ຕິດຕາມກວດກາເຕັກນິກ
 • ນັກຊ່ຽວຊານປຶກສາ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກ;
 • ຕີລາຄາສະພາບ;
 • ກິດຈະກໍາພາລະທິການກັບທີ່;
 • ສະໜອງກໍາລັງຄົນ
 • ທິມງານດຶງສາຍເຊືອກເຂົ້າໃກ້

 

ພວກເຮົາຢາກນໍາເອົາບໍລິການຕິດຕັ້ງລວມທັງໝົດໃຫ້ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າລົມແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງໃນປະຈຸບັນຂອງລູກຄ້າຮອດສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງຢູ່ອາຊີອາຄະເນ, ແລະ ພິເສດແມ່ນລາຄາແກ້ງແຍ້ງ.

7. Installation

installation 2 scaled

installation 1

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved