Home > ບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລະທິການ

ບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລະທິການ

VIVABLAST ຈະສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມມື – CEA ເພື່ອສະໜອງບໍລິການຄຸ້ມຄອງພາລະທິການໃຫ້ໂຄງການຮ່ວມກັນ ແລະ ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຊ້ງານສະເພາະໃນເວລາສົ່ງສິນຄ້າອຸປະກອນໜັກ, ເກີນຂະໜາດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເຕັກນິກ, ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃນຂົງເຂດໄຟຟ້າລົມ.

ຍ້ອນມີບັນດາບ່ອນຍຸດທະສາດຢູ່ອາຊີອາຄະເນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໂຄງການທົ່ວໂລກ, ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນດາການຂົນສົ່ງສິນຄ້າປະເພດໜັກ, ສິນຄ້າແຍກເກີນຂະໜາດ ແລະ ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບພາລະທິການເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດໍາເນີນໂຄງການ, ດ້ວຍປະສົບການ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຈໍາເປັນ.

ບັນດາກຸ່ມພາລະທິການຂອງພວກເຮົາຈະນໍາເອົາຫຼາຍບໍລິການເພີ່ມເຕີ່ມ

ລາຍຊື່ບັນດາບໍລິການຂົນສົ່ງ:

 • ສໍາຫຼວດ ແລະ ປືກສາສາຍທາງ;
 • ຂຶ້ນແຜນການພາລະທິການ;
 • ໃຫ້ເຊົາເຮືອທະເລ
 • ລະບຽບການພາສີ;
 • ສ້າງຕັ້ງລາຍຊື່ທັງໝົດ;
 • ຮັກສາທ່າກໍາປັ່ນ ແລະ ຮັກສາສິນຄ້ານອດເຂດ;
 • ປະຕິບັດວຽກງານທ່າກໍາປັ່ນ;
 • ຂົນສົ່ງບັນດາອົງປະກອບຈາກທ່າກໍາປັ່ນ ຫຼື ເຂດຈັດວາງຮອດຫາດປະດັບ;
 • ກິດຈະກໍາເຮືອທ້ອງແບນ;
 • ກອງ/ຮື້ສິນຄ້າ;
 • ຍົກໃບພັດລົມ

ບັນດາບໍລິການເພີ່ມເຕີ່ມນີ້ແມ່ນປັດໄຈຫຼັກເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ໄດ້ຄວາມສຸດອົກສຸດໃຈ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງກຸ່ມພະລາທິການຢູ່ໃນທຸກໂຄງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດ.

8. Heavy Transport CEA Logistics Vietnam

transport scaled

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved