Home > ບໍລິການໃຫ້ໃບພັດລົມ

ບໍລິການໃຫ້ໃບພັດລົມ

ພວກເຮົາຈະນໍາເອົາໜຶ່ງບໍລິການທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ລວມມີທຸກກິດຈະກໍາຮອດກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ, ອະນາໄມສະອາດ ແລະ ທາສີເຄືອບ, ການສ້ອງແປງໂຄງປະກອບສັບສົນ, ນໍາໃຊ້ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການຮັກສາແຂບຂອບໃບ. ຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບ, ໄຫວພິບ ແລະ ທີມງານທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດດ້ານວິຊາການແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອົາເປັນໃຈກາງ. ພ້ອມກັບປະສົບການທີ່ມີຫຼາຍ, ພວກເຮົາຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີໃຫ້ລູກຄ້າກ່ຽວກັບບໍລິການ ແລະ ສ້ອມແປງໃບພັດລົມ.

ເຮັດວຽກກັບໃບພັດລົມຫຼາຍປີ, ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາພື້ນຖານຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານ ແລະ ມີເຄື່ອຂ່າຍບັນດາຫຼາຍນັກວິຊາການທີ່ມີສີມືສູງ, ຫຼາຍຄົນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໝົດທຸກຂົງເຂດການສ້ອງແປງ ແລະ ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ໃບພັດລົມ.

ພວກເຮົາຈະນໍາເອົາບັນດາບໍລິການວິຊາຊີບອັນດັບໜຶ່ງຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້, ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຕັດສິນໃຈໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນໃບພັດລົມ. ພ້ອມກັນນັ້ນພວກເຮົາຍັງສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກອົງປະກອບໃດຂອງໃບພັດລົມທີ່ຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່, ມີຫຼາຍທາງເລືອກ, ເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າກໍາໄດ້ສະພາບໃນເວລາພວກເຮົາເຮັດສໍາເລັດວຽກ. ພວກເຮົານໍາໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຍາວນານຢູ່ໃນຫຼາຍປີຂ້າງໜ້າຫຼັງຈາກທີ່ສ້ອມແປງແລ້ວ.

ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໃບພັດລົມ

ການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບຂອງໃບພັດລົມແມ່ນແງ່ມູມທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນຮັກສາ ແລະ ບໍາລຸງ. VIVABLAST ນໍາເອົາບັນດາບໍລິການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບຢ່າງໄວວາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອວິເຄາະບັນດາການເປ່ເພຂອງໃບພັດລົມເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ. ທາງພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ບັນດາວິທີການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໂດຍກົງ, ລວມມິນັກເຕັກນິກດຶງສາຍເຂົ້າໃກ້, ເຄື່ອງບິນບັນຊາທາງໄກ ແລະ ເຄື່ອງຍົກຢູ່ໃນສອງເບື້ອງໃນ ແລະ ເບື້ອງນອກໃບພັດລົມ. ບໍລິການກວດກາຕີລາຄາໃບພັດລົມຂອງພວກເຮົາຢ່າງໄວວາ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຮູບ, ລາຍງານຊັດເຈນ, ສາມາດນໍາໃຊ້ຄືນໄດ້ໃນເມື່ອສໍາເນົາຢູ່ໃນເວັບໄຊຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ບໍລິການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນຫຼາຍປະເພດເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ ແລະ ບັນດານັກເຕັກນິກຂອງພວກເຮົາໄດ້ບໍາລຸງເພື່ອເຮັດວຽກຢູ່ທຸກປະເພດໃບພັດລົມ. ສິ່ງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຕີລາຄາຄວາມເປ່ເພ ຫຼື ຈຸດຕໍາໜິຢູ່ບັນດາໃບພັດລົມ ແລະ ສະເໜີການສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນຖ້າຫາກວ່າຈໍາເປັນ. ລາຍງານລວມມີບັນດາຮູບທີ່ແຈ້ງກ່ຽວກັບຈຸດຕໍາໜິສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອຊອກແຜນການ ແລະ ແກ້ໄຂທັນເວລາ.

Wind Blade Inspection scaled

ສ້ອມແປງໃບພັດລົມ

ພວກເຮົາຕອບສະໜອງບັນດາບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງໃບພັດລົມເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ, ຊ່ວຍແກ່ຍາວອາຍຸຂອງເພົາປິ່ນ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ. ສົມທົບກັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃກ້ ແລະ ທິມງານນັກເຕັກນິກທີ່ມີສີມືສູງ, ມີການຢັ້ງຢືນຢ່າງສົມບູນ, VIVABLAST ຈະຊ່ວຍລູກຄ້າທຸກປະເພດສ້ອມແປງຄືດັ່ງນີ້: 

  • ສ້ອມແປງເວລາຟ້າຜ່າ;
  • ສ້ອມແປງແຂບໃບພັດລົມ;
  • ສ້ອມແປງອົງປະກອບ;
  • ສ້ອມແປງພາຍໃນ;
  • ສ້ອມແປງຫຼັງໃບພັດລົມ;

 

ພວກເຮົາມີປະສົບການກ່ຽວກັບທຸກຮູບແບບໃບພັດລົມ, ເຂົ້າໃຈໄດ້ຈຸດພິເສດຂອງມັນ ແລະ ແຜນການສ້ອມແປງທີ່ຈໍາເປັນຊ່ວຍໃບພັດລົມເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດົນ.

Wind Blade Repair scaled

ອະນາໄມໃບພັດລົມ

ອະນາໄມແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນເພື່ອໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມຫັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

ບໍລິການອະນາໄມຮອບດ້ານຂອງພວກເຮົາຈະອະນາໄມສະອາດທຸກເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມຂອງລູກຄ້າ, ລວມມີໃບພັດລົມ ແລະ ທາດລົມ. ພວກເຮົານໍາໃຊ້ບັນດາປະເພດທາດລະລາຍເຮັດສະອາດດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ພຶດ, ສັດຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນ. ເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມໄດ້ອະນາໄມຕະຫຼອດເພື່ອເຮັດໃໝ່ປະລິມານລົມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງໂຮງງານ. ເພື່ອປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ລູກຄ້າສາມາດລວມການອະນາໄມເພົາປິ່ນເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ຫຼື ບໍລິການອື່ນທີ່ໄດ້ຈັດໄວ້.

 

ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ປ່ຽນແທນລະບົບກັນຟ້າຜ່າ

VIVABLAST ສາມາສະໜອງບັນດາບໍລິການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ປ່ຽນແທນເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບຂອງລະບົບກັນຟ້າຜ່າ (LPS), ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນເວລາຢຸດການເຄື່ອນໄຫວຍ້ອນຟ້າຜ່າ. ສ່ວນຫຼາຍພື້ນຖານລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາແມ່ນສັງເກດເຫັນລາຍໄດ້ລົງທຶນ (ROI) ຫຼັງຈາກນໍາໃຊ້ບັນດາວີທີການແກ້ໄຂຮັກສາ, ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ປ່ຽນແທນດ້ວຍວິທີເປັນເຈົ້າການ.

blade repair blade inspection by rope access lightning protection system inspection 1 scaled

ສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບຮັກສາໃບພັດລົມ ແລະ ລະບົບອາກາດພູມວິທະຍາ

ຢູ່ VIVABLAST, ຄູ່ຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາແມ່ນ Anakata, ແມ່ນບໍລິສັດອອກແບບບັນດາຊຸດຍົກລະດັບອາກາດພູມວິທະຍາເພື່ອເພີ່ມປະລິມານການຜະລິດໄຟຟ້າທຸກປີ(AEP) ເພີ່ມຮອດ 5%. ພວກເຮົາຕີລາຄາສູງບັນດາຊຸດຍົກລະດັບຂອງ Anakata ຢູ່ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂດອາຊີອາຄະເນ. ບັນດາອົງປະກອບໄດ້ຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃບພັດລົມກັບທີ່ໂດຍຜ່ານຮູບການໂຫນສາຍເຊືອກ ຫຼື ບັນດາພື້ນຖານເຄື່ອນຍ້າຍ.

ພວກເຮົາຕອບສະໜອງບໍລິການສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບຮັກສາໃບພັດລົມ ແລະ ລະບົບອາກາດພູມວິທະຍາ.

Anakata scaled

 

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved
Index