Home > ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລົມ

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນລົມ

ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ, ການເກັບກໍາວັດແທກກ່ຽວກັບລົມຄືປະລິມານລົມ, ຄວາມໄວຂອງລົມ, ອຸນຫະພຸມໃນອາກາດ ແລະ ລວງສູງຂອງເສົານໍ້າແມ່ນສໍາຄັນ, ຊ່ວຍຮັບປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ປອດໄພ. ດ້ວຍຈຸດປະສົ່ງນີ້, VIVABLAST ແນະນໍາໃຫ້ລູກຄ້າເສົາອຸຕຸນິຍົມ(ທາງຝັ່ງ) ແລະ ສະໂນຊູຊີບ LIDAR ຟູລົມ(ນອກໄກຝັ່ງ)- ໄດ້ອອກແບບພິເສດເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້າມູນລົມ.

ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສະໜອງເສົາອຸຕຸນິຍົມ

VIVABLAST ສະໜອງເສົາອຸຕຸນິຍົມລວມທັງໝົດຢູ່ໃນລະດັບສູງແຕ່ 120 ຮອດ 160 ແມັດ ຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນ, ລວມທັງເສົາອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸປະກອນ, ພ້ອມກັນນັ້ນສະໜອງບໍລິການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວບັນດາປະເພດເສົາອຸຕຸນິຍົມຢູ່ທົ່ວໂລກ.

ລຸ່ມນີ້ແມ່ນບັນດາບໍລິການເສົາອຸຕຸນິຍົມຂອງພວກເຮົາ:

  • ອອກແບບ ແລະ ວິທີອອກແບບລະບົບວັດແທກ;
  • ສະໜອງອຸປະກອນວັດແທກ;
  • ຕິດຕັ້ງເສົາອຸຕຸນິຍົມ;
  • ຮື້ມ້າງເສົາອຸຕຸນິຍົມ;
  • ບໍາລຸງຮັກສາເສົາອຸຕຸນິຍົມ;

Metmast scaled

ສະໂນຊູຊີບ LIDARຟູລົມ

VIVABLAST ຊ່ວຍບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວໂຮງງານໄຟຟ້າລົມນອກໄກຝັ່່ງດ້ວຍວິທີການຕີລາຄາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນລົມຈະເລີນກ້າວໜ້າ, ສະໂນຊູຊີບ LIDAR ຟູລົມ (ຄົ້ນພົບ ແລະ ວັດແທກຂອບເຂດແສງສະຫວ່າງ). ແຕ່ລະສະໂນຊູຊີບຈະມີພາກສ່ວນກາງແມ່ນລະບົບ LIDAR ໄດ້ປັບປຸງເຄື່ອນໄຫວ, ໃຫ້ອອກບັນດາວິທີອອກແບບກ່ຽວກັບຄວາມໄວ ແລະ ທິດລົມຮອດ 300 ແມັດ ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບນໍ້າທະເລ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຈະໄດ້ສົ່ງມາທຸກມື້ ແລະ ລະບົບ LIDAR ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮອງຢັ້ງຢືນຈາກ DNV GL ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງທີ່ຕ້ອງຜ່ານໄປຂອງເຄື່ອງຈັກເພີ່ມລົມຄວາມໄວນອກໄກຝັ່ງ (OWA) ຂອງຄັງສິນເຊື່ອ ທາດ Carbon, ແນະນໍາຍອມຮັບການຄ້າເຕັກໂນໂລຢີ LiDAR ຟູລົມ.

DataCollection Vivablast scaled

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved
Index