Home > ບໍລິການໃຫ້ທາດລົມ

ບໍລິການໃຫ້ທາດລົມ

VIVABLAST ນໍາເອົາບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາໃຫ້ບັນດາທາດເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມມາຄົບ. ນອກຈາກການຕອບສະໜອງບັນດາບໍລິການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້ອມແປງເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ, ລວມທັງການບໍາລຸງຮັກສາສະກັດກັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າໃນການກໍ່ສ້າງບັນດາທາດເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມທີ່ມີຂອບຂະໜາດພະລັງງານ. ທິມງານບໍາລຸງຮັກສາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູອົງປະກອບນີ້, ຕອບສະໜອງທຸກເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກ.

ກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບທາດລົມ

ໃຫ້ບໍລິການທຸກດ້ານໃນການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບໃຫ້ທາດເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ ເພື່ອກໍານົດການເປ່ເພ ແລະ ບັນດາໄພອັນຕະລາຍບົ່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ໄດ້ປະຕິບັດໂດຍບັນດານັກເຕັກນິກດຶງສາຍເຂົ້າໃກ້ ຫຼື ເຄື່ອງບິນບັນຊາທາງໄກ (UAVs). ພວກເຮົາກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບຄວາມເປ່ເພລວມທັງຈຸດຕໍາໜີການຈອດ, ບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບການທາສີເຄືອບ ແລະ ຄວາມເປ່ເພກົນຈັກ. ພ້ອມກັບການປະຕິບັດການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບທາດເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສ້າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບທຸກຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງເຮັດ, ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າປົວແປງການບໍາລຸງຮັກສາຟາມລົມຂອງຕົນເອງ. 

Wind Tower Inspection Tower Service 1 scaled

ອະນາໄມສະອາດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ

ດ້ວຍວີທີການນໍາໃຊ້ບັນດາທາດລຶບຮອຍເປື້ອນດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອບັນລຸລະດັບສີຂຽວສະອາດສູງ

ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດຶງສາຍເຂົ້າໃກ້ຢູ່ລະດັບແຖວໜ້າຢູ່ໃນຂແໜງອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າລົມ, ທິມງານນັກເຕັກນິກຂອງພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃກ້ຈຸດຍາກໄດ້ງ່າຍດາຍ, ລວມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ເພື່ອອະນາໄມສະອາດນໍ້າມັນໄຫຼຊຶມ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ດິນຫິນ.

Internal and external cleaning scaled

ສ້ອມແປງສີເຄືອບທາດລົມ

ເວົ້າຮອດສີເຄືອບສ້ອມແປງ ແລະ ສະກັດຄວາມຫຼຸ້ຍຫ້ຽນແມ່ນມີພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄວາມທົນທານຂອງທາດອີງໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງຊັ້ນສີເຄືອບ. ບັນດານັກເຕັກນິກຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍລູກຄ້າຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອມ, ໜ້າທາດ ແລະ ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງທາດຢູ່ຮູບແບບຈອມ. ວຽກນີ້ລວມມີບັນດາວິທີການແກ້ໄຂສະກັດຄວາມຫຼຸ້ຍຫຽນຮອດວຽກນໍາໃຊ້ຫຼາຍຊັ້ນສີເຄືອບ. ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າເພື່ອກໍານົດການນໍາໃຊ້ຊັ້ນສີເຄືອບເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການກ່ອນເວລາປະຕິບັດ.

Wind tower paint repairs scaled

ບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ກົນຈັກ

ໃນເວລາທາດລົມຕ້ອງການສ້ອມແປງ, ມີທີມງານໜຶ່ງທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.

VIVABLAST ນໍາເອົາບໍລິການດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງລວມທັງໝົດ, ຊ່ວຍບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງກົນຈັກໃຫ້ເພົາປິ່ນໄຟຟ້າລົມ. ບັນດານັກເຕັກນິກທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ບໍາລຸງການດຶງສາຍເຊືອກເຂົ້າຫາຫຼາຍຂົງເຂດ, ຫຼາຍຄົນສາມາດປະຕິບັດບໍລິການກວດກາຕີລາຄາຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ, ລວມມີ:

  • ລອງເເຮງບິດກ້ຽວ ແລະ ກວດກາເເຮງຂຶງຕະປູກຽວ;
  • ປ່ຽນແທນ ແລະ ປົດຕະປູກຽວ;
  • ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນເພົາຊັກນໍາໄຟຟ້າ;
  • ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນຂັ້ນໄດ;
  • ປ່ຽນແທນພື້ນ;
  • ປ່ຽນແທນຂອບເສື່ອເເຈບ Yaw; 
  • ປ່ຽນແທນເປືອກຂອງໃບພັດລົມ
  • ສ້ອມແປງຍານກ໊າບ;
  • ສ້ອມແປງລວດຮັດຕະຫຼັບໝາກບີ

Other news

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved
Index