Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Mr. Trần Văn Hiền

Quản lý sản xuất

Nền tảng ngoài khơi JVPC NCWI - Công ty Dầu Khí Nhật Việt

Công ty TNHH VIVABLAST (Việt Nam) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng mọi yêu cầu của dự án.

Sự hiệu quả và cam kết của đội ngũ Vivablast trong việc tuân thủ nghiêm túc mọi yêu cầu từ JVPC-HSE đã đảm bảo an toàn của dự án và đạt được mục tiêu ZERO LOST TIME INJURY (LTI).

Dẫn đầu trong bảo vệ tài sản công nghiệp