Trang chủ > Quy tắc chất lượng atsk
           

Quy tắc chất lượng atsk

KHÔNG TAI NẠN – KHÔNG GÂY HẠI – KHÔNG THIỆT HẠI

VIVABLAST luôn tin rằng Con người và Môi trường là tài sản quan trọng nhất. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của Nhân viên là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Để thể hiện sự tôn trọng đối với môi trường chúng tôi sẽ cố gắng đạt được các mục tiêu sau:

 • Không tai nạn
 • Không gây hại tới con người
 • Không thiệt hại tới môi trường

CAM KẾT 

 • Tuân thủ nghiêm ngặt và tôn trọng các phong tục, quy tắc và quy định của các quốc gia.
 • Coi trọng sự an toàn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa đầy đủ.
 • Bảo vệ môi trường bằng cách thúc đẩy các hoạt động sạch và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên (Các công tác tiết kiệm).
 • Chúng tôi sẽ liên tục cải tiến quản lý chất lượng trong bộ phận an toàn sức khỏe và môi trường để tối ưu hóa việc phân bổ các nguồn lực HSE cho phù hợp.
 • Tăng cường đào tạo HSE thường xuyên và đánh giá nội bộ định kỳ để duy trì văn hóa HSE hoàn thiện.

 CÁC CHỨNG NHẬN VỀ HSE

 • JVPC

Việc công nhận và tuân thủ hệ thống JVPC và HSE nhằm muc đích không có trường hợp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc để điều trị góp phần đạt được mục tiêu về an toàn (đặc biệt áp dụng trong công tác bảo trì tại giàn khoan JVPC NCWI).

 • Hệ thống phát điện SIEMENS 

Việc công nhận hệ thống an toàn của VIVABLAST và quản lý HSE đã đạt được mục tiêu về an toàn; không có trường hợp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc để điều trị. Việc áp dụng hệ thống an toàn của SIEMENS trong thi công cũng đã giúp hoàn thành được mục tiêu công việc (Đặc biệt là trong dự án B.O.T. Phú Mỹ 3 CPP 700 MW)

 • Hệ thống HOLCIM

Đạt được mục tiêu về an toàn đảm bảo không có trường hợp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc để điều trị (đặc biệt trong quá trình trình thực hiện dự án tại Công ty nghiền xi măng Thị Vải).

Tin tức khác

Coppyright © 2019 Vivablast. All right reserved