Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

What Is Fire Retardant Coating vs Fire Resistant Coating?

Both fire retardant and fire resistant coatings play a vital role in fire safety and are necessary for factories and buildings.

Mục lục

Chia sẻ

Both fire retardant and fire resistant coatings play a vital role in fire safety and are necessary for factories and buildings. Understanding the difference between them allows you to make informed decisions regarding the appropriate level of protection for your specific needs. VIVABLAST leverages the expertise in applying both types of coatings to ensure the highest level of fire safety for your project, from structural steel beams to electrical cables.

 

Fire Retardant Coating

Fire retardant coating is a non-combustible chemical applied to various surfaces in residential, commercial, and industrial buildings. These coatings serve several purposes in fire safety:

 1. Stops the spread of fire: Fire retardant coatings can delay the spread of flames by creating a barrier between the material and the fire.
 2. Slows the spread of fire: Even if the fire does eventually break through the coating, it will slow the spread of flames.
 3. Reduces fire intensity: Fire retardant coatings can help to reduce the heat generated by a fire, making it easier for firefighters to control the blaze.
 4. Reduces smoke production: Some fire retardant coatings can also help to reduce the amount of smoke produced by a fire.

 

Benefits

 • Improved fire safety: Fire retardant coatings can significantly improve the fire safety of a building by delaying the spread of fire, reducing fire intensity, and reducing smoke production.
 • Protects lives and property: By improving fire safety, fire retardant coatings can help to protect lives and property in the event of a fire.
 • Meets building codes: In many jurisdictions, fire retardant coatings are required by building codes for certain types of construction.
 • Wide range of applications: Fire retardant coatings can be applied to a wide range of materials, including wood, steel, concrete, and fabric.

 

Industries Empowered by Fire Retardant Coatings

 • Construction: Fire retardant coatings are often used on structural elements in buildings, such as beams, columns, and trusses. They can also be used on walls, ceilings, and floors.
 • Manufacturing: Fire retardant coatings can be used on a variety of manufactured products, such as furniture, appliances, and electronics.
 • Transportation: Fire retardant coatings are used on airplanes, ships, and trains to help prevent fires from spreading.
 • Oil and Gas Industry: Fire retardant coatings are used on pipelines, storage tanks, and other equipment in the oil and gas industry to help prevent fires from starting and spreading.

 

Fire Resistant Coating

While fire retardant coatings delay ignition and slow fire spread, fire resistant coatings take it a step further. They act as a barrier, creating a protective char layer that insulates the underlying material from flames and intense heat. This char layer significantly extends the time it takes for the material to ignite or collapse. There are two main types of fire resistant coatings:

 

 1. Intumescent Coatings: These water-based coatings expand significantly when exposed to high heat, forming a thick, insulating char.
 2. Cementitious Coatings: These coatings are made from cement and other inorganic materials, providing a strong, fire-resistant barrier.

 

Benefits

 • Superior Fire Protection: Fire resistant coatings offer the highest level of protection among fire retardant coatings, significantly delaying the collapse or failure of structural elements in a fire.
 • Increased Life Safety: By extending the time it takes for a fire to spread, fire resistant coatings provide more time for safe evacuation and for firefighters to respond.
 • Protected Property: Fire resistant coatings can help minimize property damage by preventing flames from reaching and damaging underlying materials.
 • Compliance with Building Codes: In many areas, fire resistant coatings are mandatory for specific building types and applications to meet fire safety regulations.

 

Protecting a Range of Industries

 • Structural Steel: Protecting steel beams and columns in buildings, which are susceptible to losing strength at high temperatures.
 • Wood Construction: Fire resistant coatings can be used on wood framing, beams, and other structural elements to improve fire resistance in wood-framed buildings.
 • Tunnels and Bridges: Fire resistant coatings can be applied to critical infrastructure elements like tunnels and bridges to enhance fire safety.
 • Offshore Platforms: They play a vital role in fire protection on oil rigs and other offshore platforms.
 • Industrial Facilities: Fire resistant coatings are essential in factories, warehouses, and other industrial settings to safeguard equipment and structures.

 

Choosing the Right Coating

Coatings play a crucial role in various industries, ranging from safeguarding surfaces from harmful elements to enhancing the aesthetic appeal of structures. However, with the vast array of types, features, and applications available, selecting the appropriate coating for a project can be a daunting task. To begin, two critical factors must be considered

 

What Is Fire Retardant Coating vs Fire Resistant Coating min

 

Fire Rating Requirements:

 • Understanding Fire Ratings: Different building materials have fire resistance ratings, indicating how long they can withstand a fire. Coatings can improve a material’s fire rating, adding valuable time for evacuation and firefighting.
 • Specify the Required Rating: Building codes dictate the minimum fire rating required for various building components. Identify the relevant code and the fire rating your project demands.
 • Coating Selection for Fire Safety: Different coatings offer varying degrees of fire resistance. Research fire-resistant coatings, such as intumescent paints, which expand when exposed to heat, creating an insulating layer.

 

Cost-Effectiveness

 • Initial vs Long-Term Costs: Consider not just the upfront cost of the coating, but also its expected lifespan and maintenance requirements. A more expensive coating with superior durability might be more cost-effective in the long run.
 • Application Costs: Factor in the labor and equipment needed to apply the coating. Some coatings require specialized application techniques, impacting the overall cost.
 • Finding the Right Balance: Strike a balance between affordability and performance.

 

At Vivablast, for example, we utilize four main types of passive fire protection systems: fireproof sheets, ablative spray, flame-retardant paint, and puff coating. To learn more about our comprehensive passive fire protection solutions, please visit our dedicated page. 

Về chúng tôi

VIVABLAST được thành lập vào năm 1994, với tư cách là công ty 100% có vốn nước ngoài với tham vọng trở thành nhà cung cấp dịch vụ được ưa chuộng và đáng tin cậy nhất về bảo vệ tài sản công nghiệp ở Đông Nam Á.

Trong hai thập kỷ qua, Đông Nam Á đã trải qua sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng với các khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở công nghiệp, thiết bị và cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực Dầu khí, Năng lượng tái tạo, Hàng hải, Sản xuất Điện và Sản xuất.

Do đó, VIVABLAST đã thành công với tư cách là nhà thầu phụ đáng tin cậy cho nhiều công ty trong nước và quốc tế bằng cách cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp của mình cho các công ty uy tín như PIRIOU, JGCS, Technip, KNOC, Metacor, nhóm PTSC, Vietsovpetro, v.v. với niềm đam mê lớn lao.

Hệ thống xưởng phun sơn và nổ mìn di động cải tiến của chúng tôi có thể được huy động đến bất cứ nơi nào ở Đông Nam Á cho tất cả các dự án lớn và cơ sở hạ tầng. Hệ thống này đã hoạt động rất tốt trong dự án nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam – Dung Quất, tiếp theo là dự án Nhà máy điện Vũng Áng 1.2 và dự án Oil & Oil lớn nhất. Tổ hợp khí đốt Việt Nam – Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Vào năm 2014, VIVABLAST đã có mặt tại Thái Lan, Myanmar và Malaysia để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Hơn 28 năm tăng trưởng ổn định có chủ ý, chúng tôi cảm thấy tự tin và tự hào về đội ngũ của mình cũng như năng lực của họ trong việc đóng vai trò quan trọng trong nhà cung cấp dịch vụ công nghiệp đa ngành.

Tại sao nên lựa chọn Vivablast?

Chuyên môn bảo quản tài sản công nghiệp từ năm 1994

Câu hỏi thường gặp

VIVABLAST là công ty cung cấp các giải pháp chuẩn bị bề mặt và sơn công nghiệp cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như dầu khí, hàng hải, xây dựng và khai thác mỏ. Một số giải pháp họ cung cấp bao gồm phun cát, phun thủy lực, làm sạch bể chứa, sơn phủ công nghiệp và phòng cháy chữa cháy thụ động.

Ban quản lý

Ông Jacques Vivarès – Chủ tịch
Ông Boris Vivarès – Tổng Giám đốc Tập đoàn VIVABLAST – Phát triển Thương mại & Kinh doanh
Ông Shanthamani Muthukumar – Tổng Giám đốc VIVABLAST Việt Nam

Vivablast là nhà cung cấp giải pháp bảo vệ tài sản công nghiệp toàn cầu tại Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và các nước lân cận. Vivablast là một Công ty 100% thuộc sở hữu nước ngoài được công nhận UKAS ISO 9001-2015 & OSHAS 18001:2007 bởi Bureau VERITAS có văn phòng và cơ sở trên khắp Đông Nam Á. Từ năm 1994, chúng tôi đã phục vụ các công ty hàng đầu trong ngành trong các dự án lớn từ giai đoạn xây dựng đến các chương trình bảo trì. Chuyên môn theo chiều dọc của chúng tôi bao gồm tất cả các lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt: dầu khí, năng lượng & tiện ích, đóng tàu, khai thác mỏ và sản xuất. Chúng tôi thiết kế và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để bảo vệ tài sản của Khách hàng một cách bền vững, thông qua các dịch vụ chuyên biệt hiệu quả và đáng tin cậy cũng như các giải pháp tích hợp.

VIVABLAST cam kết phát triển bền vững và có trách nhiệm với xã hội. Công ty đặt mục tiêu giảm tác động đến môi trường thông qua nhiều sáng kiến khác nhau, chẳng hạn như triển khai các công nghệ thân thiện với môi trường và giảm chất thải. Ngoài ra, VIVABLAST còn có các chương trình hỗ trợ nhân viên, gia đình họ và cộng đồng nơi họ hoạt động. Công ty cũng hỗ trợ nhiều tổ chức từ thiện khác nhau và khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.